Login   |     |   Monday, January 20, 2020
  SEARCH
Nội Quy Liên Đoàn

NỘI QUY (UPDATED JAN. 2008)

I. MỤC ĐÍCH

 1. Hướng dẫn và giáo dục thanh thiếu niên Việt Nam trong ba lãnh vực: đức, trí, và thể dục theo phương pháp của Hướng Đạo.
 2. Duy trì văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.
 3. Tạo điều kiện và khuyến khích các em tự phát triển để trở thành một người tốt và hữu ích cho xã hội.

II. ĐƯỜNG HƯỚNG SINH HOẠT

 1. Liên Đoàn Hướng Việt hoạt động theo phương pháp Hướng Đạo Hoa Kỳ và Hướng Đạo Thế Giới , song song với những sinh hoạt văn hóa Việt Nam để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Sinh hoạt ngoài trời vui tươi, lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên để tập cho các em tính tháo vát trong những công việc hàng ngày.
 2. Liên Đoàn Hướng Việt không lệ thuộc vào bất cứ cá nhân hay hội đoàn nào, ngoại trừ Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ.
 3. Không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo.

III. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP ĐOÀN

 1. Có giấy phép của phụ huynh.
 2. Từ lớp 2 trở lên.
 3. Hoàn tất mọi thủ tục ghi danh.
 4. Chấp nhận tuân theo Nội Quy cuả Đoàn/Liên Đoàn

IV. TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN

 1. Liên Đoàn Hướng Việt gồm có 4 ngành: Ấu, Thiếu, Thanh và Tráng.
  1. Ngành Ấu: các em từ lớp 2 đến lớp 5 (7 - 11 tuổi).
  2. Ngành Thiếu: các em từ lớp 6 đến lớp 8 (11 - 14 tuổi).
  3. Ngành Thanh: các em từ lớp 9 đến đại học (14 - 20 tuổi).
  4. Ngành Thanh: các anh chị trên 21 tuổi.
 2. Liên Đòan Trưởng được đề cử hoặc ứng cử và được Hội Đồng Trưởng Liên Đoàn bầu theo đa số, với nhiệm kỳ là 2 năm. Liên Đoàn Trưởng chọn Liên Đoàn Phó để cùng lo việc Liên Đoàn. Trưởng Liên Đoàn phải có kinh nghiệm làm trưởng đoàn cuả LDHV ít nhất là 2 năm. Các Trưởng Đoàn được bổ nhiệm bởi Trưởng LĐ, với sự đồng ý cuả Hội Đồng Đoàn.
 3. Hội Đồng Trưởng Liên Đoàn: gồm có tất cả các Trưởng Liên Đoàn và Trưởng Đoàn.
 4. Hội Đồng Liên Đoàn: gồm có các Trưởng Liên Đoàn, các Trưởng Đoàn, và các Toán Trưởng/ Toán Phó, Tuần Trưởng/ Tuần Phó, Đội Trưởng/ Đội Phó.
 5. Hội Đồng Đoàn: bao gồm các Trưởng của mỗi Đoàn và Toán Trưởng/ Toán Phó, Tuần Trưởng/Tuần Phó, Đội Trưởng/ Đội Phó.
 6. Hội Phu Huynh có vai trò hỗ trợ sinh hoạt LĐ theo yêu cầu của HĐLĐ.
 7. Phương pháp làm việc: mọi vấn đề được đặt ra và quyết định theo đa số.

V. KỶ LUẬT

 1. Mọi thành viên của Liên Đoàn không được lợi dụng danh nghĩa của Liên Đoàn và Đoàn cho những việc cá nhân.
 2. Tất cả các quyết định liên quan đến hành chánh, tài chánh, chương trình sinh hoạt cuả LĐ phải được sự chấp thuận của Hội Đồng Trưởng Liên Đoàn.

VI. HÌNH THỨC VI PHẠM KỶ LUẬT

 1. Hoạt động ngoài tôn chỉ và mục đích Hướng Đạo.
 2. Lợi dụng danh nghĩa Hướng Đạo, Liên Đoàn hay Đoàn cho những hoạt động phương hại đến danh dự và mục đích của phong trào Hướng Đạo và Liên Đoàn.
 3. Thực hiện hay tham dự các sinh hoạt Hướng Đạo mà không có sự chấp thuận của phụ huynh, các Trưởng.
 4. Không giữ tư cách Hướng Đạo:
  1. Quần áo quá rộng (baggy clothes), quá chật (tight clothes), hay hở hang trong những buổi sinh hoạt Hướng Đạo.
  2. Đầu tóc không gọn gàng. Để tóc theo kiểu gang style. Xâm mặt, tay...(visible face/body tatoo), xỏ mũi, xỏ lưỡi, (any piercing other than for earings).
  3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ sinh hoạt Hướng Đạo hay dưới tuổi luật định.
  4. Mang vũ khí đến các sinh hoạt Hướng Đạo.
  5. Có những cử chỉ hay lời nói khiếm nhã (Profanity).
  6. Không tôn trọng Đoàn, Đội kỳ, cấp chỉ huy và các bạn đoàn sinh.
 5. Trong quan hệ Nam-Nữ, thể hiện những sự thân mật vượt quá phạm vi bạn bè như hôn hít, ôm ấp...v.v. trong giờ sinh hoạt Hướng Đạo.
 6. Đi trễ 3 kỳ liên tiếp không có lý do chính đáng hoặc vắng mặt 3 kỳ sinh hoạt liên tiếp không có lý do chính đáng *
 7. Vắng mặt trên 35% (hay trên 2 tháng/chu kỳ 6 tháng) sinh hoạt cuả Đoàn / Liên Đoàn. Vắng mặt hơn một kỳ trại trong năm. *
  1. Riêng đối với điều thứ 6 và 7 trong phần VI trên đây, các đoàn sinh sẽ không được trở lại sinh hoạt với LĐ sau 3 lần nghỉ liên tục không có lý do chính đáng, hoặc nếu các em vắng mặt trên 35% sinh hoạt cuả Liên Đoàn (sau mỗi chu kỳ sáu tháng, từ tháng 1 đến tháng 6, và tháng 7 đến tháng 12).

VII. BIỆN PHÁP KỶ LUẬT

 1. Tự giác.
 2. Cảnh cáo lần thứ nhất.
 3. Cảnh cáo lần thứ hai và gởi thư thông báo đến phụ huynh.
 4. Cảnh cáo lần thứ ba và tạm ngưng sinh hoạt 1 tháng.
 5. Vĩnh viễn rời đoàn qua sự quyết định của Hội Đồng Minh Nghĩa do Hội Đồng Trưởng Liên Đoàn triệu tập.
  1. Riêng đối với điều thứ 6 và 7 trong phần VI trên đây, các đoàn sinh sẽ không được trở lại sinh hoạt với LĐ sau 3 lần nghỉ liên tục không có lý do chính đáng, hoặc nếu các em vắng mặt trên 35% sinh hoạt cuả Liên Đoàn (sau mỗi chu kỳ sáu tháng, từ tháng 1 đến tháng 6, và tháng 7 đến tháng 12).

VIII. TÀI SẢN

 1. Mọi tài sản của Đội/ Tuần/Toán / Đoàn/Liên Đoàn đều do Ban Huynh Trưởng Đoàn và Liên Đoàn quản lý và phân phối.
 2. Khi Đội/Tuần/ Toán/Đoàn tạm ngưng sinh hoạt hay bị giải tán, tất cả tài sản sẽ được giao lại cho Đoàn hay Liên Đoàn cai quản.
 Mọi thay đổi trong bản Nội Quy này phải được sự đồng ý của Hội Đồng Trưởng Liên Đoàn.

LIEN DOAN HUONG VIET BYLAWS

I. PURPOSE

 1. Providing guidance and coaching in ethical, moral, and physical development of Vietnamese-American youths in accordance with scouts' principles.
 2. Preserving honorable Vietnamese culture and heritage.
 3. Providing opportunities and encouragements for personal growth and citizenship development.

II. OPERATION AND POLICY

 1. In accordance with American Scouts' and International Scouts' principles and in conjunction with Vietnamese cultural activities, Lien Doan Huong Viet operates within the accepted and stated guidelines. The organization's outdoor activities and educational oriented activities will better prepare our youths to meet the challenges of every day life.
 2. Lien Doan Huong Viet (LDHV) is only affiliated with the Boy Scouts of America and Girl Scouts of The United States , and is independent of any other organizations or individuals.
 3. Lien Doan Huong Viet does not discriminate against any race or religion.

III. MEMBERSHIP REQUIREMENTS:

 1. Written parental permission.
 2. Be in 2nd grade or higher.
 3. Completion of BSA or GSUSA registration process.
 4. Acceptance of Lien Doan Huong Viet s' Bylaws

IV. ORGANIZATION:

 1. Lien Doan Huong Viet is a multi-unit scout organization, composed of six units: Au Doan Au Co (Brownies & Juniors GS), Au Doan Lac Long (Cub Scout), Thieu Doan Me Linh (Cadette GS), Thieu Doan Tay Son (Boy Scouts), Thanh Doan (Venture Crew, Senior GS), Trang Doan (Adult volunteers & Rover scouts).
  • Au Doan - 2nd through 5th graders.
  • Thieu Doan: 6th through 8th graders.
  • Thanh Doan: 9th grades and up.
  • Trang Doan: 21 years of age and up.
 2. The Multi-unit Leader position can be nominated or self-nominated, and are determined by a majority vote among Lien Doan Huong Viet s' Executive Leadership Council. The multi-unit Leader chooses his/her assistants. All positions are limited to a 2-year term with option of unlimited re-elections as determined by the majority vote of the Executive Leadership Council. Troop leaders are appointed by the Executive Leaders with the agreement of the Troop Leadership Council.
 3. L DHV's Executive Leadership Council includes the Multi-unit Leaders and Troop Leaders.
 4. LDHV's Leadership Council includes the Multi-unit Leaders, Troop Leaders, Senior Patrol Leaders, Patrol Leaders and Assistant Patrol Leaders.
 5. The Troop Leadership Council includes Troop Leaders, Senior Patrol Leaders, Patrol Leaders and Assistant Patrol Leaders.
 6. LDHV's Parent Committee supports all Troops' activities as per Troop Leader's requests.
 7. Decision-Making Process: All operational issues will be discussed and decided by a majority vote.

V. REGULATIONS

 1. All members of Lien Doan Huong Viet are prohibited from using the organization's name or its affiliates for individual gains or benefits.
 2. All administrative, financial, and operational decisions are within the Executive Leadership Council's jurisdiction.

VI. EXAMPLES OF VIOLATIONS (not all inclusive):

 1. Acting against Scouts' principles and purposes.
 2. Misrepresentation of Scouts, LDHV, or Troops that can damage the Scouts ,LDHV, Troop, or Troop's purposes and name.
 3. Organizing or participating in Scouts' activities without parental and Troop leader's permission.
 4. Failure to maintain proper Scout's dress code standards:
  • Wearing baggy, excessively tight, or skimpy clothing.
  • "Gang-style" hairdos, visible tattoos or body piercing. (exception: ear rings on lower lobes of ears)
  • Smoking or drinking during Scout activity times.
  • Bringing weapons (fire arms, knives, explosives, etc.) to scout activities.
  • Profanity in speech/language or vulgar behaviors
  • Lacking in respect to Troops, flags, leaders, or fellow scout members
 5. Engaging in personal intimacy or physical contact (ex: kissing, prolonged intimate hugging...etc) during Scout activity times.
 6. Three (3) consecutive tardiness or absences without acceptable reasons within a 6-month interval (Jan-Jun or Jul-Dec).
 7. Missing more than 35% of Troop's total activity dates within any 6-month interval (Jan-Jun or Jul-Dec). Missing more than 1 camp in a year.

VII. DISCIPLINARY ACTIONS (enforced in the order given below)

 1. Scout's self-awareness and self-discipline.
 2. First warning: discussion with Troop leader.
 3. Second warning: written notification sent to parents by Troop leader.
 4. Third warning: parent conference and one month suspension of scout activities (exception: Section VI, Parts 6 and 7 above: parent conference with Troop leaders only)
 5. Permanent expulsion from LDHV by the majority decision of the Executive Leadership Council.

VIII. PROPERTIES

 1. All properties belonging to Den/Patrol/Troop/Crew/LDHV are managed and assigned by the LDHV Leadership Council.
 2. All properties must be returned to LDHV Leadership Council when the Den/Patrol/Troop/Crew temporarily suspend activities or permanently disband.