Login   |     |   Sunday, December 8, 2019
  SEARCH
Về Với Mẹ Cha

Về Với Mẹ Cha

Từ Nam Quan Cà Mâu, từ non cao rừng sâu
gặp nhau do non nước xây cầu
Người thanh niên Việt Nam quay về với xóm làng, tiếng reo vui rộn trong lòng.

Cùng đi lay Trường Sơn, cùng đi xoay Hoành Sơn
Cùng đi biến ruộng hoang ra lúa thơm
Vượt khơi ra đảo xa lướt ngàn núi sông nhà, ta đắp bồi cho mẹ cha.

Nhìn non sông tả tơi, tình quê hương đầy vơi
Người thanh niên Việt Nam ngậm ngùi
Chờ chi không vùng lên, thiết tha với dân lành cứ co ro ngồi sao đành.

Cùng đi lay Trường Sơn, cùng đi xoay Hoành Sơn
Cùng đi biến ruộng hoang ra lúa thơm
Vượt khơi ra đảo xa lướt ngàn núi sông nhà, ta đắp bồi cho mẹ cha, ta đắp bồi cho mẹ cha.