Login   |     |   Saturday, December 14, 2019
  SEARCH
Trên Lưng Voi

Trên Lưng Voi

Hôm xưa đi chơi gặp voi nó rước ngay lên vòi
Hôm xưa đi chơi gặp voi nó rước ngay lên vòi
Tòng teng trên lưng voi mình thú nhất đời
Tòng teng trên lưng voi mình thú nhất đời.

Leo lên lưng voi, vòi voi nó múa suýt rơi vòi
Lêu nghêu lưng voi, vòi voi nó múa suýt rơi vòi
Còn chân khua vang một góc núi rừng
Còn chân khua vang một góc núi rừng.