Login   |     |   Saturday, December 14, 2019
  SEARCH
Thi Đua

Thi Đua

Đoàn Sinh thi đua ra sức
Vui đùa cùng nhau đều bước
Nào ta thi đua hăng hái
Chúng ta thách nhau tưng bừng
Anh gút dây lẹ tay thì tôi căng lều có chậm nào
Anh bó băng thật tài thì tôi xem nhạc biết đàn
Anh sắp thi chuyên môn thì tôi tập tành đánh morse
Anh sắp qua hạng nhì thì tôi sắp rời tân sinh.