Login   |     |   Sunday, December 8, 2019
  SEARCH
Nối Dây Liên Đoàn

Nối Dây Liên Đoàn

Anh em nối dây liên đoàn cùng nhau chung đích tối cao
Sao cho xứng danh hoàn toàn người dân tâm trí lớn lao
Yêu qúi đất nước nhà ta, trung với đất nước nhà ta
Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng không bao giờ sờn lòng
Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng đi cho cùng.

Anh em quyết chung một lời, cùng mang riêng chức trách ta
Ta nên cố ghi mười điều luật chung đưa dắt chúng ta
Cho xứng với tiếng lòng ta, không biết có lúc chồn chân
Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng không bao giờ sờn lòng
Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng đi cho cùng.