Login   |     |   Saturday, January 18, 2020
  SEARCH
Ngày Dần Tiêu Tan

Ngày Dần Tiêu Tan

Ngày dần tiêu tan
Đứng vòng quanh đây
Cùng nắm tay ta nhắc nhau lời.
Đường còn tuy xa
Gắng bền tâm soi
Mục đích chung giúp ích cho đời.
Rồi ngày mai nhìn, bóng dáng nơi này
Lòng còn hứa với nhau rằng Sắp Sẵn luôn.
Bền chặt tình thương lòng còn hứa với nhau rằng
Ta chớ quên ta hiến thân cho đời.