Login   |     |   Saturday, January 18, 2020
  SEARCH
Nếu Ai Hỏi Rằng

Nếu Ai Hỏi Rằng

Nếu ai hỏi rằng anh đi Hướng Đạo làm chi?
Anh đi Hướng Đạo ích gì?
Thưa rằng thích chí, vì tôi thích đi Hướng Đạo
Vì tôi mến yêu phong trào
Xây dựng nên thế hệ mai sau.
Ta yêu nước, ta yêu nhà, ta yêu dân tộc ta.
Yêu là yêu giống nòi của ta
Ra sức phụng sự cho người.
Ta yêu núi, ta yêu rừng, ta yêu đời thiên nhiên.
Yêu là yêu băng ngàn vượt suối, chí nam nhi đời ta.