Login   |     |   Sunday, December 8, 2019
  SEARCH
Mời Lên Tầu Lửa

Mời Lên Tầu Lửa

Nào mời Anh Em lên tầu lửa chúng mình đi
Đi, đi khắp nơi mà không thích sao
Nào mời Anh Em lên tầu lửa chúng mình đi
Đi, đi khắp nơi mà không tốn tiền.

Nào mời Anh Em lên tầu lửa chúng mình đi
Đi, đi khắp nơi mà không thích sao
Nào mời Anh Em lên tầu lửa chúng mình đi
Đi, đi khắp nơi mà không tốn tiền
Đi, đi khắp nơi mà không tốn tiền.