Login   |     |   Sunday, December 8, 2019
  SEARCH
Kha - Thanh Ca

Kha - Thanh Ca

Muốn nên người cường tráng đời nay
Muốn nên người phải tiến lên hoài
Phải hợp lực, phải sẵn sàng
Bền chí dầy công
Nhớ luôn luôn lời hứa, luật chung
Phải biết ái nhân như ái thân
Phải biết vui tươi khi khó khăn
Mong chúng ta hãy tự tu thân mình
Mà bao nhiêu việc khó đều xong.