Login   |     |   Saturday, January 18, 2020
  SEARCH
Đường Đi Khó

Đường Đi Khó

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.
Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.
Anh em ta ơi ! Đường dài đường dài.
Còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó.
Kiên gan, kiên gan.
Anh em ta ơi ! Cố tâm vượt qua.