Login   |     |   Thursday, November 14, 2019
  SEARCH
HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN

BAN HUYNH TRƯỞNG 2019

Liên Đoàn Trưởng: Lạc Đà Cần Mẫn Lê Hửu Quỳnh Phương

Liên Đoàn Phó :  Đại Bàng Tận Tâm Nguyễn Hửu Khanh 

Liên Đoàn Phó :  Hải Ly Đảm Đang Trương Trà Mi 

Liên Đoàn Phó :  Sữ David Đại

Ban Cố Vấn Hướng Việt

Trưởng Cố Vấn:  Voi Cẩn Thận Phạm Đình Ngà

Trưởng Cố Vấn:  Sơn Ca Hay Hót Phạm Đỗ Thiên Hương

 

Tráng Đoàn Tùng Nguyên:

Trưởng Nguyễn Đình Trung (Travis) 

Thanh Đoàn Bách Việt:

Trưởng Phạm Khôi Nguyên (Kevin)

Trưởng Nguyễn Randall

Trưởng Phạm Marvin

Trưởng Nguyễn Thảo-Ann

Trưởng Nguyễn Caitlyn

Trưởng  Dương Andrew

Thiếu Đoàn Đống Đa:

Trưởng  Đoàn Quân

Trưởng Trần Anh Vũ

Trưởng  Nguyễn Quang

Trưởng Nguyễn Phương

Tráng Tôn Nicholas

Thiếu Đoàn Tây Sơn

Trưởng Nguyễn Toàn

Trưởng  Nguyễn Quang

Trưởng Hoàng Nam

Trưởng Hoàng Khôi

Trưởng Nguyễn Trung 

Tráng Thomas

Tráng Calvin

Thiếu Đoàn Mê Linh

Trưởng Tôn Nữ Thi

Trưởng Pham Tam Alissa

Tráng  Phạm Mê Linh

Tráng Bùi Sabrina

**Trưởng Tôn Nữ Xuân Phương=  finance  & special projects for both Thieu Nu units

**Chị Vũ Triết = Silver Project Advisors  for both units

Thiếu Đoàn Châu Phong

Trưởng Chu Karen

Trưởng Bùi Sáng

Trưởng Lưu Paulina

Trưởng Hoàng Mimi

Truong Ton Hang Tiffany

** Trưởng Tôn Nữ Xuân Phương BSA Girl Troop

** Chị Vũ Triết  = Silver Project Advisors  for both units

Bầy Phù Đổng:

Trưởng Sữ David Đại

Trưởng Nguyễn Khánh Hồng

Trưởng Cao Tuân

Trưởng Trần Hiền

Trưởng Châu Phạm

Bầy Lạc Long:

Trưởng Nguyễn Huy (Akela)

Trưởng Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng Nguyễn Bảo

Trưởng Lâm Jenny

Trưởng Hoàng Dan

Bầy Âu Cơ

Trưởng Liz Lopez

Trưởng Nguyễn Allen

Trưởng Ngô Băng Tâm

Trưởng Võ Kathleen

Trưởng Tô Cathy

Trưởng Nguyễn Brian