Login   |     |   Monday, January 20, 2020
  SEARCH
Chương trình đẳng thứ

A. Chương trình Việt Nam: được kết hợp với chương trình Hoa Kỳ như sau:

1. MỎ MỀM: Chim Non sẽ được mang khăn quàng và bắt đầu chương trình Hoa Kỳ.

2. MỎ VÀNG: Chim Non sẽ được chính thức gia nhập phong trào HĐ thế giới, được chào, bắt tay theo kiểu HĐ, và đeo dây cá nhân.

3. MỎ CỨNG: Chim Non được học hỏi chuyên môn HĐ. Khi hoàn tất, sẽ được thưởng một la bàn. Các em xuất sắc sẽ được huấn luyện thành Đầu Đàn/Thứ Đàn.

4. CÁNH CỨNG: Chim Non sẽ được đeo huy hiệu Cánh Cứng, được nhận còi HĐ, sẵn sàng để lên Thiếu.

 

B. Chương trình Hoa Kỳ:

1. BROWNIE: 7, 8 years old or in 2nd, 3rd grades (see page 17)

2. JUNIOR: 9, 10 years old or in 4th, 5th grades

3. BRONZE: bước cuối cùng của chương trình Junior